Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY WOŹNY

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WOŹNY

 

WYMAGANIA FORMALNE:

 

Wymagania niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zmianami):

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

4. nieposzlakowana opinia,

5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

1. Umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń.

2. Sumienność

3. Uczciwość

4. Punktualność

5. Komunikatywność

6. Pracowitość

7. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu Ośrodka w tym:

a) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek)

b) prace związane z konserwacją urządzeń wod -kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)

c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)

d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)

e) prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

2. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)

3. Prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.

4. Obsługa elektronarzędzi.

5. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

6. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Ośrodka

 

WARUNKI PRACY I PŁACY:

 

1. Wymiar czasu pracy: etat (40h)

2. Warunki płacy: Wynagrodzenie w/g regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w SOSW im .J Korczaka w Mosinie(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398).

3. Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie

4. Zatrudnienie na stanowisku: woźny

5. Zatrudnienie: pierwsza umowa na czas określony

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. CV, list motywacyjny,

2. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4. świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

5. oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwatora,

6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku woźnego

7. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku woźnego

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie lub teczce z dopiskiem:

 

[ imię i nazwisko] –nabór na stanowisko -Woźnego w SOSW im .J. Korczaka w Mosinie
 

należy składać do dnia 05 październikaa 2018 roku:

osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 08:00-15:00 w dni robocze, adres siedziby:

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie

Ul. Kościelna 2

62-050 Mosina

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

08 października 2018 roku komisja rekrutacyjna dokona rozpatrzenia otrzymanych aplikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych.

 Termin rozmów kwalifikacyjnych zostaje ustalony na dzień

09 październik 2018 roku, godzina 12/00

 w siedzibie:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie Ul. Kościelna 262-050 Mosina

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej .Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor Bożena Mazur

 

 

 

 

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2018-08-29 20:35
 • zmodyfikował: Adam Napierała
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-27 21:15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątacza

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątacza

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi – sprzątacza ½ etatu


Liczba wolnych miejsc pracy: 1


1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: sprzątacza;

 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im .J. Korczaka w Mosinie

 3. Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zmianami

 4. Okres zatrudnienia: okres próbny – 3 miesiąca z możliwością przedłużenia umowy o pracę.

 5. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 6. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Wymagania konieczne:

 1. umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych używanych do sprzątania,

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. rzetelność i terminowość,

 4. organizowanie pracy własnej,

 5. postawa etyczna

 6. znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 7. znajomość przepisów przeciwpożarowych

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w pracy polegającej na sprzątaniu pomieszczeń

 2. Wykształcenie podstawowe

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole;

 4. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

 5. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);

 6. Nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość;

 2. Umiejętności komunikacyjne;

 3. Kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność

 4. Odporność na stres;

 5. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki

4. Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 1. Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w Ośrodku,

 2. Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,

 3. Pomoc dzieciom w czynnościach codziennych (pomoc w szatni przy ubieraniu, przy sprzątaniu i innych czynnościach),

 4. Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie przerw,

 5. Realizowanie innych zadań zleconych przez nauczyciela lub dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki,

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:


- CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej; - List motywacyjny;

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą :Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

- Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego; - Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia)
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
- Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
- Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia); - Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);
- Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „ za zgodność z oryginałem”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:


- Termin złożenia ofert upływa z dniem 20 września 2018 o godz. 12.00.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka w Mosinie

- Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do szkoły) i

oznakować w następujący sposób:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J .Korczaka w Mosinie62-050 Mosina ,ulica Kościelna 2

Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 01 września 2018 r w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko sprzątacza w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. J .Korczaka w Mosinie


7. Pozostałe informacje:

- Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie

24 września 2018r. do godz. 15.00.

- Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata oraz cechy osobowościowe.
- Złożonych dokumentów Ośrodek nie zwraca.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone

- Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do 21 września 2018 r.

- Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej placówki oraz w

jej siedzibie.

Ogłoszenie o naborze dostępne również w sekretariacie Ośrodka: oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 61 8 132 469

 

 

 

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2018-09-03 09:34

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocy nauczyciela

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocy nauczyciela

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi –pomocy nauczyciela


1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: pomoc nauczyciela

 2. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im .J. Korczaka w Mosinie

 3. Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zmianami

 4. Okres zatrudnienia: okres próbny – 3 miesiąca z możliwością przedłużenia umowy o pracę.

 5. Wymiar czasu pracy -1/2 etatu

 6. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie

 2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku

 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

 4. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista

 2. Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

 3. Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w różnym wieku

 4. Znajomość obsługi komputera: edytora tekstów WORD, drukarki.

 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych. ( np. ksero, projektor multimedialny)

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Obowiązki ogólne:

 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką grupy, z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowaniu dzieci, współdziała ze sprzątaczką w utrzymaniu ładu i porządku oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.

 2. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę oraz miejscach określonych w organizacji pracy grupy

 3. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.

 4. W czasie pracy, pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się z terenu Ośrodka bez zezwolenia dyrektora.

 5. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora Ośrodka.

 6. Pomoc nauczyciela winna cechować:

  • sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych

  • troska o ład i porządek w Ośrodku

  • dbałość o należyty stan mienia

  • poszanowanie przełożonych

  • uprzejmość, życzliwość w stosunku do dzieci, nauczycielek, rodziców i interesantów

Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia:

  • pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej

  • spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych

  • uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci

  • organizowanie wypoczynku dzieci

  • utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału

  • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia Ośrodka

7.Czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:

  • pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i szatni

  • pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek

  • czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci

  • przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci

  • pomoc nauczycielce podczas zajęć,

  • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

8 udział w dekorowaniu sali,

  • czuwanie nad należytą higieną dzieci

  • pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience

  • pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica

  • usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieś szkodę zdrowiu dzieci. Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie nie jest możliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola

  • otaczanie dziecka opieką od chwili przyjazdu autobusem szkolnym lub przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do Ośrodka

  • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i łazience oraz na placu zabaw

  • czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawanie dzieci odchodzących do domu

9. Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:

  • sprawdzenie kurków wodociągowych

  • wygaszenie świateł na sali i w pomieszczeniach przyległych

  • zamknięcie drzwi i okien w sali

  • właściwa kultura życia codziennego

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:


- CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej; - List motywacyjny;

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą :Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

- Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego; - Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia)
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
- Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
- Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia); - Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);
- Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia);

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „ za zgodność z oryginałem”.

Termin i miejsce składania dokumentów:


- Termin złożenia ofert upływa z dniem 20 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka w Mosinie

- Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do szkoły) i

oznakować w następujący sposób:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J .Korczaka w Mosinie

62-050 Mosina ,ulica Kościelna 2

„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16 lipca 2018 r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pomocy nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. J .Korczaka w Mosinie


7. Pozostałe informacje:

- Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie

21.08.2018 r. do godz. 15.00.

- Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata oraz cechy osobowościowe.
- Złożonych dokumentów Ośrodek nie zwraca.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone

- Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.

- Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej placówki oraz w

jej siedzibie.

Ogłoszenie o naborze dostępne również w sekretariacie Ośrodka: oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 61 8132 469

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2018-07-12 11:06

Załączniki do pobrania

 • opublikował: Adam Napierała
  data publikacji: 2014-12-19 10:00
 • zmodyfikował: Adam Napierała
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-09 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3935
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-27 21:15

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina

Dane kontaktowe

e-mail: soswmosina@powiat.poznan.pl

sekretariat (ul. Kościelna):

tel. 61 81-32-469, fax 61-81-32-469

sekretariat/internat (ul. Topolowa):

tel. 61 81-92-432

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 81913
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-08 15:33

Stopka strony